Gimtieji namai

Rita VENSKŪNIENĖ (III vieta)

Vabalniką parapijo mana gimtine,

Kur ūžals sens, kur mišks Pušyne.

Triabelas man mielas, keliuks vingiuoj,

Vaikystę prabėgusi grait basom kojam.

Či kaims Upelškė – nė vieną žmagelią,

Tik vienišus ryma kryželis pre kelią.

Ti Liks gyvena, Matild, Plevakienę,

Gurklys, Indriliūnaites ir Keršuliene,

Kairys, tevelių piršlys Jazapaučius,

Jatužis, biški talio Bagdanaučius,

Magdutę, Braniuks, ją žmon Zabėlę,

Lineikų ir gražų arklį turėja.

Šalimais Vinskus, Ragaišis ir Kulbis,

Dirba žemelį, sadindava bulbs,

Ganydava karvis žalioj kultūrynėj,

Veždava pienų Nausėdžios penynėj.

Karoblią kiems man buva gražiausis,

Ti obelių šimts, veislių visakiausių,

A kė sužydėdava – nesvietišks kvaps,

Gerėdavos aidam į Deikiškių kaps.

Iš Biržų ataidava net keleivyne,

Ligi Jeveniškių, veži sau kiaušinius,

Uogs ir sūrį miestan parduot,

Ar šėpso po Biržus paspačeruot.

Gataučių kaimą paskutinė gryčio,

Kur didelas triobas su gonkam, seklyč,

Zubai gyvena – mana tevelė.

Či mišks – Krūmelė ir žydž čiobrelė.

Kur tujas lig dung – makyklą pradinę,

Jon aidava vaikai karmonais medinės.

Kemai – Bajorą, Baroną ir Poškas,

Paskio Vaičiulionę, kur paukščė ir ožkas.

Na tola švieč gryč Armakaučią,

Banys ir Pungrys šalimais atsikraustę.

Da ties Žilinskenę ir Brazdžios malūns,

Jis stov ir šindė, kėp didelis rūms.

Apylinkų žmones či maldava grūds,

Sparnai jo aplūžį ir žiūri jis liūdns.

1904 metais statyts,

Gataučių kaimą simbalis šits.

Žinams buva ir Kulbią kiems,

Ans meistrs: darydava šėps ir iens,

Skryns, durs ir taburėtkus,

Meistraudava gražė, tvirts, nešpėtns.

Senoji Likiene, talio Indriliūns,

Ir fėrmas „Liepų“, kur pirminiks būva Markūns.

Talio Lukinskai, Ėdvards, draugs tevelia,

Mum „Žigul“ veždava Kupiškin, baliun.

A mana pat meliaus sadyb – Petrulią,

Kur Vincus, Valiutę – mamytes sesula,

Vis giminę kleg unt didelią kiemą,

Ger alų naminį ir mieg unt šieną.

Či mana vaikystę, išminti takelė,

Kad jimt ir sugrįžtų visi te žmogelė.

Mylėkim gimtinį, sapnuokim dažnai,

Ir gal vienų dienų ( a kū či žinai ),

Ir vėl pradės suktis – Gataučių malūną sparnai.

Publikaciją remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Plačiau: "Sidabrė" 2019 m. liepos 13 d.